Akte Ligjore

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 75/2019 “PËR RININË” Në mbështetje të neneve 85, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës, D e k r e t o j Kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 75/2019, “Për rininë”, me qëllim rishikimin sipas arsyetimit bashkëlidhur...