Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 95/2022

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J :

Shpalljen e ligjit nr. 95/2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 105/2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, të ndryshuar.

    

     Dekret nr. 14

     Tiranë, më 17.1.2023

BAJRAM BEGAJ