Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 87/2022

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

 

D E K R E T O J :

Shpalljen e ligjit nr. 87/2022, “Për një shtesë në ligjin nr. 10 383, datë 24.2.2011, ‘Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë’”, të ndryshuar.

 

Dekret nr. 1

Tiranë, më 6.1.2023

BAJRAM BEGAJ