Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Simbolet

Himni Kombëtar Shqiptar

logo presidences presidenti
Emblema

Emblema e Republikës
së Shqipërisë

Flag of Albania

Flamuri i Republikës së
Shqipërisë

Logo presidenca new

Logo e Institucionit të
Presidentit të Republikës

Emblema

Emblema e Republikës së
Shqipërisë

Flag of Albania

Flamuri i Republikës së
Shqipërisë

Logo presidenca new

Logo e Institucionit të
Presidentit të Republikës