Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Mundësi Punësimi

Njoftime

Njoftim për Rezultatet Paraprake të Konkurrimit, Përgjegjës Sektori në Sektorin e Administrimit dhe Mirëmbajtjes

Rezultate të Verifikimit Përfundimtar për Procedurën e Ngritjes në Detyrë, Përgjegjës Sektori në Sektorin e Administrimit dhe Mirëmbajtjes

Rezultate të Verifikimit Paraprak për Procedurën e Ngritjes në Detyrë, Përgjegjës Sektori në Sektorin e Administrimit dhe Mirëmbajtjes

Njoftim Shpallje Fitues, Specialist në Sektorin e Shtetësive

Njoftim Shpallje Fitues, Specialist i Sistemeve të Informacionit

Rezultate Verifikim Përfundimtar për Procedurën e Lëvizjes Paralele, Përgjegjës Sektori në Sektorin e Administrimit dhe Mirëmbajtjes

Rezultate Verifikim Përfundimtar për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil, Specialist në Sektorin e Shtetësive

Rezultate Verifikim Përfundimtar për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil, Specialist për Sistemet e Informacionit

Rezultate Verifikim Paraprak për Procedurën e Lëvizjes Paralele, Përgjegjës Sektori në Sektorin e Administrimit dhe Mirëmbajtjes

Rezultate Verifikim Paraprak për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil, Specialist në Sektorin e Shtetësive

Rezultate Verifikim Paraprak për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil, Specialist për Sistemet e Informacionit

Rezultate Verifikim Përfundimtar për Procedurën e Lëvizjes Paralele, Specialist në Sektorin e Shtetësive

Shpallje Vend Vakant, Përgjegjës Sektori në Sektorin e Administrimit dhe Mirëmbajtjes

Rezultate Verifikim Përfundimtar për Procedurën e Lëvizjes Paralele, Specialist për Sistemet e Informacionit

Rezultate Verifikim Paraprak për Procedurën e Lëvizjes Paralele, Specialist në Sektorin e Shtetësive

Njoftim për rezultatet e verifikimit paraprak, procedura e lëvizjes paralele në pozicionin, Specialist i Sistemeve të Informacionit

Shpallje vend vakant, Specialist në Sektorin e Shtetësive

Shpallje për vendin vakant në Institucionin e Presidentit të Republikës, Specialist i Sistemeve të Informacionit në Sektorin TIK, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse