Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Mundësi Punësimi

Njoftime

Rezultate Verifikim Përfundimtar për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil, Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë, Diasporën dhe Shërbimeve Ceremoniale

Rezultate Verifikim Përfundimtar për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil, Specialist në Sektorin e Prokurimeve

Rezultate Verifikim Përfundimtar për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil, Specialist në Sektorin e Komunikimit Digjital

Rezultate Verifikim Paraprak për Procedurën e Pranmit në Shërbimin Civil, Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë, Diasporën dhe Shërbimeve Ceremoniale

Rezultate Verifikim Përfundimtar për Procedurën e Lëvizjes Paralele, Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë, Diasporën dhe Shërbimeve Ceremoniale

Rezultate Verifikim Paraprak për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil, Specialist në Sektorin e Prokurimeve

Rezultate Verifikim Paraprak për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil, Specialist në Sektorin e Komunikimit Digjital

Rezultate Verifikim Përfundimtar për Procedurën e Lëvizjes Paralele, Specialist në Sektorin e Prokurimeve

Rezultate Verifikim Përfundimtar për Procedurën e Lëvizjes Paralele, Specialist në Sektorin e Komunikimit Digjital

Rezultate Verifikim Paraprak për Procedurën e Lëvizjes Paralele, Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë, Diasporën dhe Shërbimeve Ceremoniale

Rezultate Verifikim Paraprak për Procedurën e Lëvizjes Paralele, Specialist në Sektorin e Prokurimeve

Rezultate Verifikim Paraprak për Procedurën e Lëvizjes Paralele, Specialist në Sektorin e Komunikimit Digjital

Shpallje Vend Vakant, Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë, Diasporën dhe Shërbimeve Ceremoniale

Shpallje Vend Vakant, Specialist në Sektorin e Komunikimit Digjital

Shpallje Vend Vakant, Specialist në Sektorin e Prokurimeve