Akte Ligjore

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 49/2021 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 49/2012 “PËR GJYKATAT ADMINISTRATIVE DHE GJYKIMIN E MOSMARRËVESHJEVE ADMINISTRATIVE”, TË NDRYSHUAR” Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e...

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 44/2021 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8116, DATË 29.3.1996, “KODI I PROCEDURËS CIVILE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR” Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r...

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 41/2021 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7905, DATË 21.3.1995, “KODI I PROCEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR” Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r...

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 45/2021 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8577, DATË 10.02.2000, “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATËS KUSHTETUESE”, TË NDRYSHUAR” Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e...

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 46/2021 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 98/2016, ‘PËR ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”’ Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j: Kthimin...