Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 78/2023

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR SHPALLJE LIGJI 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit  nr. 78/2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit””.

 

 

Dekret nr. 289

Tiranë, më 16.10.2023

 

BAJRAM BEGAJ