Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Rektorit të Akademisë së Sigurisë

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË AKADEMISË SË SIGURISË

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, pikës 7 të Vendimit nr. 881, datë 28.10.2020 i Këshillit të Ministrave, “Për dhënien e statusit të veçantë Akademisë së Sigurisë, si institucioni i vetëm publik i arsimit të lartë në fushën e rendit e të sigurisë publike, si dhe organizimin e funksionimin e saj”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.12, datë 30.7.2023, të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të Akademisë së Sigurisë, “Për shpalljen e rezultateve të zgjedhjeve të para për autoritetin drejtues, në pozicionin Rektor të Akademisë së Sigurisë”, me propozim të Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit të Arsimit dhe Sportit,

D E K R E T O J:

Neni 1

Zoti Ilirjan Mandro, emërohet Rektor i Akademisë së Sigurisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 276

Tiranë, më 4.10.2023

 

BAJRAM BEGAJ