Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 75/2023

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI  

            Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

 

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 75/2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 74/2014 “Për armët””, të ndryshuar.

 

Dekret nr. 275

Tiranë, më 4.10.2023

                                   

BAJRAM BEGAJ