Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 263

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, nenit 13, nenit 14, si dhe nenit 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J: 

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre shtetasve të mëposhtëm:

  1. Julinda Hiqmet Ibrahimaj
  2. Kristel Doriel Alushi
  3. Kalvin Doriel Alushi
  4. Vladimir Zef Hasani
  5. Evelin Vladimir Hasani
  6. Vjola Jasin Serjani
  7. Kiselda Astrit Dervishaj
  8. Nami Carlo Liguori
  9. Marindo Kujtim Beka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 263 

Tiranë, më 3.10.2023                                                     

                                                                                                                               BAJRAM BEGAJ