Akte Ligjore

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 107/2021 “PËR BASHKËQEVERISJEN” Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j: Kthimin në Kuvend të ligjit nr. 107/2021 “Për Bashkëqeverisjen”, për rishqyrtim sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij...