Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 20

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13 dhe 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

  1. Irini Aristidhis Breiden (Mërkuri)
  2. Ina Kastriot Roshi (Kalluçi)
  3. Andja Arthur Nazifi
  4. Idajet Ali Bogdani
  5. Armand Shezidin Pashaj
  6. Ermira Gramoz Agalliu
  7. Taulant Fuat Groshi

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 20

Tiranë, më 23.1.2024                                                     

 

                                                                                                                        BAJRAM BEGAJ