Akte Ligjore

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT “ALEKSANDËR MOISIU”, DURRËS Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në...