Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 264

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE 

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, nenit 13, si dhe nenit 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

I lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tij shtetasit të mëposhtëm:

  1. Elton Gezim Tufi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 264

Tiranë, më 3.10.2023                                                     

                   

                                                                                                                           BAJRAM BEGAJ