Akte Ligjore

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 15/2021 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 59/2014 “PËR KARRIERËN USHTARAKE NË FORCAT E ARMATOSURA TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR”    Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe të nenit 93...