Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 83/2023

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

 Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 83/2023, “Për një ndryshim në ligjin nr. 10083, datë 23.2.2009, “Për miratimin e kontratës së koncesionit ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, si autoritet kontraktues, dhe EVN AG, Statkraft AS dhe Devoll Hydropower, sh.a., si bashkëkoncesionarë për projektimin, financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të hidrocentralit në lumin Devoll në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe miratimin e shtesës së katërt të kontratës së koncesionit”.

Dekret nr. 339

Tiranë, më 24.11.2023                              

BAJRAM BEGAJ