Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj shkarkon nga detyra e Komandantit të Forcës Ajrore, Gjeneral Brigade Ylli Nikoll Pulaj

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR SHKARKIMIN NGA DETYRA TË KOMANDANTIT TË FORCËS AJRORE

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 169, pika 3, të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 3, shkronja “c”  të ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D E K R E T O J :

Neni 1 

Gjeneral Brigade Ylli Nikoll Pulaj shkarkohet nga detyra e Komandantit të Forcës Ajrore. 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 209

Tiranë, më 13.9.2023

 

 

BAJRAM BEGAJ