Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj dismisses from duties the Air Force Commander, Brigadier General Ylli Nikoll Pulaj

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR SHKARKIMIN NGA DETYRA TË KOMANDANTIT TË FORCËS AJRORE

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 169, pika 3, të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 3, shkronja “c”  të ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D E K R E T O J :

Neni 1 

Gjeneral Brigade Ylli Nikoll Pulaj shkarkohet nga detyra e Komandantit të Forcës Ajrore. 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 209

Tiranë, më 13.9.2023

 

 

BAJRAM BEGAJ