Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive, Akte Juridike, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton emërimin në detyrë të Komandantit të Forcës Tokësore

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË KOMANDANTIT TË FORCËS TOKËSORE 

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 169, pika 3, të Kushtetutës, nenit 9, pika 3, shkronja “c”,  të ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D E K R E T O J : 

Neni 1 

Gjeneral Brigade Ilir Hasan Xhebexhia, emërohet në detyrë “Komandant i Forcës Tokësore”.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 57

Tiranë, më 13.4.2023 

BAJRAM BEGAJ