Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the appointment on duty of the Commander of the Land Force

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË KOMANDANTIT TË FORCËS TOKËSORE 

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 169, pika 3, të Kushtetutës, nenit 9, pika 3, shkronja “c”,  të ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D E K R E T O J : 

Neni 1 

Gjeneral Brigade Ilir Hasan Xhebexhia, emërohet në detyrë “Komandant i Forcës Tokësore”.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 57

Tiranë, më 13.4.2023 

BAJRAM BEGAJ