Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj emëron në detyrë Komandant i Forcës Ajrore, Gjeneral Brigade Ferdinant Vasil Dimo

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË KOMANDANTIT TË FORCËS AJRORE 

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 169, pika 3, të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 3, shkronja “c” të ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D E K R E T O J : 

Neni 1

Gjeneral Brigade Ferdinant Vasil Dimo emërohet në detyrë Komandant i Forcës Ajrore.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 210

Tiranë, më 13.9.2023

 

BAJRAM BEGAJ