Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton zonjën Belinda Balluku Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 4291 prot., datë 24.07.2022,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zonja Belinda Balluku, ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, emërohet edhe Zëvendëskryeministër.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 13837
Tiranë, më 26.07.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ