Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 79/2023

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

            Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 79/2023, “Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin nr. 57/2019

“Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë””.

 

Dekret nr. 308

Tiranë, më 26.10.2023

                                   

BAJRAM BEGAJ