Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 64/2023

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI   

            Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 64/2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7703, datë   11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë””, të ndryshuar.

 

 

Dekret nr. 180

Tiranë, më 31.7.2023

                                   

BAJRAM BEGAJ