Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 40/2023

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 40/2023, “Për disa ndryshime dhe një shtesë në ligjin nr. 68/2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore””.

 

 

Dekret nr. 87

Tiranë, më 23.6.2023

 

BAJRAM BEGAJ