Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 37/2023

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 37/2023,Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e

ligjit nr. 1, datë 27.4.2023, “Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002,

“Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë” të ndryshuar.

 

Dekret nr. 82

Tiranë, më 9.6.2023

 

                                                                                                                      BAJRAM BEGAJ