Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 14/2023

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

 

D E K R E T O J :

Shpalljen e ligjit nr. 14/2023, “Për disa ndryshime në ligjin nr.10 296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar””.

 

Dekret nr. 36

Tiranë, më 2.3.2023

 

BAJRAM BEGAJ