Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton shkarkimin e Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1

Zonja Edona Bilali, Ministër i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 197

Tiranë, më 9.9.2023

 

BAJRAM BEGAJ