Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shkarkimin e Ministrit të Kulturës

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1

Zonja Elva Margariti, Ministër i Kulturës, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 9

Tiranë, më 12.1.2024

 

BAJRAM BEGAJ