Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton shkarkimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR SHKARKIM MINISTRI  

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1 

Zonja Delina Ibrahimaj, Ministër i Financave dhe Ekonomisë, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

  

Dekret nr. 193

Tiranë, më 9.9.2023

 

BAJRAM BEGAJ