Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shkarkimin e Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR SHKARKIM MINISTRI 

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

 

Neni 1

Zonja Evis Kushi, Ministër i Arsimit dhe Sportit, shkarkohet nga kjo detyrë.

 

Neni 2 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 195

Tiranë, më 9.9.2023

 

BAJRAM BEGAJ