Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton lirimin nga detyra e Rektorit të Akademisë së Studimeve Albanologjike

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

LIRIMIN E REKTORIT

TË AKADEMISË SË STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “g”, nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe nenit 39, pika 8 dhe 10, të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” me propozim të Ministrit të Arsimit dhe Sportit,

DEKRETOJ:

Neni 1

Zoti Luan Përzhita lirohet nga detyra e Rektorit të Akademisë së Studimeve Albanologjike.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 136

Tiranë, më 12.7.2023

                                   

BAJRAM BEGAJ