Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ministrit të Financave

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1

 Zoti Ervin Mete emërohet Ministër i Financave.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

 

Dekret nr. 11

Tiranë, më 12.1.2024

 

BAJRAM BEGAJ