Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

 

Neni 1

 Zoti Igli Hasani emërohet Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. 

 

Dekret nr. 202

 Tiranë, më 9.9.2023

 

BAJRAM BEGAJ