Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për një dryshim në dekretin nr. 7799, datë 26.10.2012 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare"

D E K R E T

PËR NJË NDRYSHIM NË DEKRETIN NR. 7799, DATË 26.10.2012, “PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE”

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D E K R E T O J

Neni 1

Ndryshimin e listës së personave që u është miratuar dhënia e shtetësisë shqiptare me dekretin nr. 7799, datë 26.10.2012, “Për dhënie të shtetësisë shqiptare ”, nga 24 persona në 23 persona, duke shfuqizuar veprimin e dekretit të mësipërm për zonjën Frosina Niko Prendi, neni 1, pika 24 e dekretit.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 20.07.2017
Nr. dekretit: 10592

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI