Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8495

            D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Altin Bashkim Merdani
2.    Ivi Xhevdet Çumani
3.    Shpëtim Fatmir Alhasa
4.    Miranda Sheme Çela (Deda)
5.    Enkeleda Maksim Isufi (Shapka)
6.    Samanda Nadi Trashani
7.    Haxhire Luan Eminaj
8.    Fadil Gani Beqiri
9.    Saimir Vehbi Suçi
10.    Eliana Jahja Dollapaj (Koprencka)
11.    Ismet Osmën Kajolli
12.    Hamide Kujtim Kajolli (Gega)
13.    Ermelinda Bashkim Sovljanski (Avdulaj)
14.    Mergita Leonidha Platen (Rebi)
15.    Fredi Viktor Doda
16.    Jani Pëllump Kovllari
17.    Etleva Haxhi Sula-Gremi (Sulaj)
18.    Saide Ibrahim Banushaj (Culaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 18.02.2014
Nr. dekretit: 8495    

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI