Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 396

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

 

  1. Laureta Pëllumb Bardho (Xhalili)
  2. Vanessa Ndriçim Bardho
  3. Rezarta Skënder Demaj (Beci)
  4. Fatma Betim Lushkja
  5. Mariagreta Kristaq Mitro
  6. Liana Petro Tasho (Halit)
  7. Nerisa Nexhip Duraj (Beçoku)
  8. Vivien Erion Duraj
  9. Beatrix Erion Duraj
  10. Xhesika Apostol Fezga

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 396

Tiranë, më 27.12.2023                                              

 

                                                                                                                         BAJRAM BEGAJ