Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 164

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

  1. Çlirim Qamil Dumi
  2. Stelina-Riola Çlirim Dumi
  3. Argi-xho Gëzim Naku
  4. Gerard Ismet Demishaj
  5. Fabiola Ferik Dumi (Balla)
  6. Xhojel Çlirim Dumi
  7. Hamid Çlirim Dumi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

Dekret nr. 164

Tiranë, më 25.4.2024      

                        

                                                                                            BAJRAM BEGAJ