Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 126

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

 

  1. Isuert Gëzim Mjalti
  2. Ornela Tomë Fojleta
  3. Nertila Ibrahim Sağlam (Poçi)
  4. Aynur Erkin Sağlam
  5. Petrit Zakë Doka
  6. Iva Avenir Ballvora

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 126

Tiranë, më 27.3.2024                                              

 

                                                                                                BAJRAM BEGAJ