Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11233

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Lutvina Agron Pfeffler (Dibra)
2. Hergys Vladimir Agaraj
3. Julia Besim Agaraj (Kurti)
4. Christian Hergys Agaraj
5. Gjergj Janaq Makoçi
6. Katerina Spiro Makoçi (Fotiadhi)
7. Stefania Gjergj Makoçi
8. Kasjani Gjergj Makoçi
9. Anna Aleks Lajthia
10. Anila Shaban Smajli (Ulliri)
11. Ortenca Eduart Noack (Koka)
12. Aurel Hysen Saraçi
13. Myrvete Vezir Gross (Groß/ Hebeja)
14. Artan Abedin Taci
15. Leslia Ylli Fikaj
16. Klevisa Iljaz Kullolli

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 22.07.2019
Nr. i dekretit: 11233

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META