Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11198

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Enkeleida Thodhori Sotiri (Lolo)
2. Denisa Sotiraq Saraci (Bicolli)
3. Artan Qenan Lasko
4. Amadeo Artan Lasko
5. Jovan Vangjel Thereska
6. Mirjan Altin Duduci
7. Gëzim Mustafa Shehu
8. Goran (Julian) Zharko Ajković (Hajkola)
9. Angjelo (Angelo) Josif Vjeshta (Viesta)
10. Liridona Faik Jashari (Xhilaj)
11. Genc Agostin Kola
12. Beqir Ramazan Shiba
13. Dorieta Fari Gjura
14. Uliks Nazir Kotrri
15. Denis Thoma Mukolla

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 03.06.2019
Nr. i dekretit: 11198

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META