Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9622

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Sebahat Hasan Köroğlu (Karakelle)
2.    James Richard Amankwah
3.    Shpresa Nevzat Kaba (Sadiku)
4.    Aikaterini (Ekaterini) Spiridhon (Spyridon) Klosta
5.    Layth Samir Jweinat
6.    Dafina Shain Beqiri (Komoni)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 27.05.2016
Nr. i dekretit: 9622

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI