Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9227

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, të neneve 20 dhe 24 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Fatmir Petrit Zyka
2.    Kastriot Hasan Roli
3.    Polikseni Sotir Bastuni (Kola)
4.    Liri Selman Ismaili (Stafaj)
5.    Ardian Berti Pepa

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 15.09.2015
Nr. i dekretit: 9227

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    

                            BUJAR NISHANI