Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9050

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Arsimit dhe Sportit, Ministrit të Energjisë dhe Industrisë dhe Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Arbër Rasim Likaj
2.    Rilind Shefqet Kastrati
3.    Ajete Adem Veselaj
4.    Yüksel Mehmet Çinar
5.    Albion Qaush Avdijaj
6.    Blerim Xhaferr Rryçi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 16.04.2015
Nr. dekreti: 9050

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
             BUJAR NISHANI