Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9032

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Mesut Cevdet Karataş
2.    Hasan Hasan Köse
3.    Sherife Verdi Neza (Krasniqi)
4.    Anida Osman Rexhvelaj (Đoković)
5.    Abdülkadir Mehmet Zeki Güzel
6.    Olga Victor Guri (Botnari)
7.    Arif Tahir Lajqi
8.    Esat Rexhep Berisha
9.    Liridona Zymer Zervoi (Bajraktari)
10.    Muharrem Hüseyin Sezer

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 02.04.2015
Nr. dekreti: 9032

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
     BUJAR NISHANI