Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8732

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Robin B. Sun Li Sun
2.    Yongqiang Yongzhe Zhao
3.    Yingshan Qinshen Zheng
4.    Qiming Peihao Chen
5.    Xiaoxiong Pengnian Zhang

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 07.10.2014
Nr. dekretit: 8732

  PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
             BUJAR NISHANI