Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8325

                        
                    D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe neneve 9 pika 7, dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1-    Labinot Basri Shabani
2-    Loret Fahri Sadiku
3-    Vedat Orhan Muriç
4-    Liridon Ilaz Leci
5-    Fatbardha Avdi Kastrati
6-    Arta Nazmi Rama

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 19.09.2013
Nr. dekretit: 8325       

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                        

                     BUJAR NISHANI