Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8292

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 pika 7, të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar në propozimin e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Shkelzen Taib Gashi
2.    Fatbardha Xhevat Januzi (Basholli)
3.    Mirlinda Xhevat Curri (Gashi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 14.08.2013
Nr. dekretit: 8292

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                        
       
BUJAR NISHANI