Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7806

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe 93 të Kushtetutës,  si dhe neneve 9, 10 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Luigj Mark Ndou
2.    Agron Ramadan Poniku
3.    Nicholas Jeremy John Cecil Wakeley
4.    Miranda Sejdi Sojeva
5.    Halit Riza Faruk Okan
6.    Fahrije Hajdar Zogaj
7.    Tuncer Kadir Tiryaki
8.    Marina Dmitri Abdurrahmani (Panaitova)
9.    Valentina Dmitri Nazarova
10.    Yasin Asim Kavrak

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 01.11.2012
Nr. dekretit: 7806

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI