Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10707

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Ardian Xhelal Hackaj (Haçkaj)
2. Hana Prenk Prenka
3. Ali Uğur Yaşar Bora
4. Vasil Harallamb Lefteri
5. Ilir Ramadan Brestovci
6. Meliha Ismail Brestovci (Abdullahu)
7. Miranda Elmaz Isa (Veis)
8. Xhevrije Fikri Mati (Demiri)
9. Frano Ambroz Čivljak
10. Semih Şahin Kurt
11. Veton Rufki Kiki
12. Cihan Muzaffer Saymali
13. Sabahat (Sebahat) Ethem Bilaç (Gülaçar)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 04.01.2018
Nr. i dekretit: 10707

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META